Fundació Cercle per al Coneixement amb CIF G 63388433 Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1972, informa al client que les dades subministrades passaran a formar part d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de Fundació Cercle per al Coneixement amb domicili en el Passeig de Gràcia 118, 5è 1a (08008-Barcelona), amb la finalitat de realitzar activitats comercials relacionades amb els seus productes. Així mateix, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

També els informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició dirigint-se per escrit amb còpia del DNI/CIF al Director d'Atenció al Client (*LOPD) Passeig de Gràcia 118, 5è 1a (08008-Barcelona).

L'enviament del present correu electrònic suposa l'acceptació expressa i inequívoca perquè Fundació Cercle per al Coneixement pugui enviar-li Comunicacions Informatives a través del seu correu electrònic conforme a l'establert en la Lei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), sense prejudici del dret que se li atorga de poder revocar el seu consentiment en qualsevol moment posterior enviant un email a info@fundaciocperc.net indicant en l'Assumpte: "No desitjo rebre e-mails comercials".


Fundació Cercle per al Coneixement con CIF G 63388433 Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya con el número 1972, informa al cliente que los datos suministrados pasarán a formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y bajo la responsabilidad de Fundació Cercle per al Coneixement con domicilio en el Passeig de Gràcia 118, 5º 1ª (08008-Barcelona), con la finalidad de realizar actividades comerciales relacionadas con sus productos. Así mismo, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

También les informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación i/o oposición dirigiéndose por escrito con copia del DNI/CIF al Director de Atención al Cliente (LOPD) Passeig de Gràcia 118, 5º 1ª (08008-Barcelona).

El envío del presente correo electrónico supone la aceptación expresa e inequívoca para que Fundació Cercle per al Coneixement pueda enviarle Comunicaciones Informativas a través de su correo electrónico conforme a lo establecido en la Lei de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), sin prejuicio del derecho que se le otorga de poder revocar su consentimiento en cualquier momento posterior enviando un email a info@fundaciocperc.net indicando en el Asunto: "No deseo recibir e-mails comerciales".